Memòria

Els resultats del projecte seran recollits en una memòria final, que es posarà a disposició de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Semestralment, es facilitaran memòries parcials.

Catàleg municipal de camins de Santa Eulària des Riu
MEMÒRIA 1r SEMESTRE / MAIG - NOVEMBRE 2021
En aquest primer semestre s'han identificat i vectoritzat més de 330 vies en el municipi, que s'ani-
ran analitzant durant la prestació del servei. Els criteris de selecció o d’atenció preferent de les 
vies rurals susceptibles de ser incloses al Catàleg municipal de camins han estat consensuats amb 
l'Ajuntament.